Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK HOS NORTH by HEART

Generelle oplysninger
NORTH by HEART
ADELGADE 91
4720 PRÆSTØ
CVR nr.: 41838507
Telefon: +45 81 75 00 11
E-mail: info@northbyheart.com

Dataansvarlig
Jeg er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg behandler om mine kunder og samarbejdspartnere. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor:

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte mig via kontaktformularen på hjemmesiden.

Behandlingsaktiviteter
Som dataansvarlig jf. GDPR, så har jeg følgende behandlingsaktiviteter.

Besøg på hjemmeside
Når du besøger min hjemmeside, så anvender jeg cookies for at hjemmesiden kan fungere.

Kommunikation med potentielle kunder
Når du har spørgsmål til min side, eller ønsker at høre mere om mine services, så kan du kontakte mig via:

  • Kontaktformular
  • Telefon

Herigennem vil jeg behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig, fx svare på spørgsmål om mine ydelser. Jeg behandler kun den information, som du giver mig i forbindelse med vores kommunikation.
Jeg vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.
Min hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.
Jeg sletter vores kommunikation med dig, når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.
Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder
Jeg har behov for at kommunikere med min kunder, så jeg sikrer mig, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan jeg behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.
Hjemlen til at behandle disse personoplysningerer er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.
Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil jeg umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Bogføring
Jeg skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at jeg gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.
Min hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.
Jeg opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Databehandlere
Få kan klare alt selv, og det samme gælder mig. Jeg har derfor samarbejdspartnere, samt benytter mig af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.
Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere mit arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.
Det er mit ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller jeg høje krav til mine samarbejdspartnere, og mine partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.
Jeg indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på mine vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger. 

Videregivelse af personoplysninger
Jeg videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser
Jeg foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler
Jeg benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.
I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed
Jeg holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.
Jeg har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.
En af mine vigtigste foranstaltninger er at holde mig og eventuelle medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus, samt ved at gennemgå GDPR-procedurer.

De registreredes rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig, så jeg kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for min almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må jeg fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke
Når min behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.